પ્રધાનમંત્રી યશશ્વી યોજના, ધોરણ 9 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે

પ્રધાનમંત્રી યશશ્વી યોજના, ધોરણ 9 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે

પ્રધાનમંત્રી યશશ્વિ યોજના હેઠળ ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓએ માટે શિષ્યવૃતિ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

પરીક્ષાનું નામયશસ્વી એન્ટરન્સ ટેસ્ટ (YET)

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ10 ઓગસ્ટ 2023